Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc chế phẩm y học cổ truyền năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thuốc chế phẩm y học cổ truyền năm 2008

Tên dự án:Mua thuốc y học cổ truyền năm 2008
Tên gói thầu:Mua thuốc chế phẩm y học cổ truyền năm 2008
Nguồn vốn:Vốn sự nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Quốc lộ 53, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
07/03/2008 đến 28/03/2008
300.000 (VND)
28/03/2008 09:00
28/03/2008 09:00