Chi phí trang thiết bị

Chi phí trang thiết bị

12
Quý III/2009
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.867.305.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói