Cải tạo mở rộng xưởng sửa chữa khu vực A41 của TIAGS

Cải tạo mở rộng xưởng sửa chữa khu vực A41 của TIAGS

1
02 tháng
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.569.116.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu