Nhà ăn công nhân

Nhà ăn công nhân

01
12/2007 – 01/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.091.010.767 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu