SAN NỀN

SAN NỀN

1
3/2008-4/2008
150 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 53.331.550.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu