Thang máy khu vực I và II

Thang máy khu vực I và II

01
Quý III
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.673.500.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói