Nạo vét kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang đọan 1 từ K2+375 đến K10+717

Nạo vét kênh Xuân Hòa – Cầu Ngang đọan 1 từ K2+375 đến K10+717

1
Quí I-II/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.371.478.853 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu