Cầu Bình Thủy

Cầu Bình Thủy

5
Quí I-II/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.004.584.540 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu