Cầu Thạnh Nhật và Cầu Ván

Cầu Thạnh Nhật và Cầu Ván

6
Quí I-II/2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.472.400.687 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu