Cầu Sơn Qui A

Cầu Sơn Qui A

10
Quí II/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.831.009.105 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá