Cầu Phường Bún

Cầu Phường Bún

1
Mời thầu ngày 29/3/2008 đến 7/4/2008, bán hồ sơ mời thấu ngày 8/4/200/ đến 22/4/2008, mở thầu ngày 22/04/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 2917000000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu