Cầu Phường Bún

Cầu Phường Bún

1
thông báo mời thầu từ ngày 29/03/2008, Bán hồ sơ mời thầu từ ngày 08/04/2008 đến ngày 22/04/2008, mở thầu ngày 22/04/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 2917000000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá