Mua sắm vật tư thiết bị tin học

Mua sắm vật tư thiết bị tin học

01
14h00 ngày 8 tháng 4 năm 2008
Quý 2 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 132.845.400 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá