RT3-10-02-04-1/2

RT3-10-02-04-1/2

10
8 giờ 45 phút ngày 10/5/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 3691848403 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá