Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ

Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ

01
Quý Inăm 2008
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 1512485000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói