Gói thầu 12: Cung cấp thiết bị nhị thứ và tự dùng

Gói thầu 12: Cung cấp thiết bị nhị thứ và tự dùng

12
04/2008
04-12 tuần
Giá gói thầu:
 • 2.679.063.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói