Gói thầu 13: Cung cấp cột xà và cấu kiện kim loại

Gói thầu 13: Cung cấp cột xà và cấu kiện kim loại

13
04/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.872.550.280 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói