Thiết bị

Thiết bị

01
Quý II/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 123.300.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói