Toàn bộ phần xây dựng

Toàn bộ phần xây dựng

Gói số 1
Tháng 4/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1972529000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu