Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km0 – Km5

Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km0 – Km5

gói thầu số 02
2008
2007-2008
Giá gói thầu:
 • 14.870.506.716 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu