Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km5 – Km8+203

Xây dựng tuyến đường Phiêng ớt – Nậm Tăm đoạn từ Km5 – Km8+203

gói thầu số 03
2008
2007-2008
Giá gói thầu:
 • 9.024.043.096 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu