Gói thầu R1 (Km0+00 – Km12+00)

Gói thầu R1 (Km0+00 – Km12+00)

01
Quý I, II/2008
Theo quy định cụ thể trong HSMT
Giá gói thầu:
 • 20.018.619.843 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá