Gói thầu R12 (Bảo hiểm công trình)

Gói thầu R12 (Bảo hiểm công trình)

01
Quý I, II/2008
Theo tiến độ triển khai dự án
Giá gói thầu:
 • 416.257.203 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm