Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp các đoạn kè, vĩa hè, xây lắp đường dạo, hố trồng cây, cột đèn chiếu sáng và trang trí, bồn hoa. Giải toả chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông An Cựu, TP Huế (giai đoạn 2)

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp các đoạn kè, vĩa hè, xây lắp đường dạo, hố trồng cây, cột đèn chiếu sáng và trang trí, bồn hoa. Giải toả chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông An Cựu, TP Huế (giai đoạn 2)

Tên dự án:Giải toả chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông An Cựu, TP Huế (giai đoạn 2)
Tên gói thầu:Xây lắp các đoạn kè, vĩa hè, xây lắp đường dạo, hố trồng cây, cột đèn chiếu sáng và trang trí, bồn hoa
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDACCTXD TP Huế – địa chỉ: 01 Nguyễn Huệ, TP Huế; Số điện thoại: 054.846791; Fax: 054.823626
06/03/2008 đến 21/03/2008
1000000 (VND)
21/03/2008 14:00
21/03/2008 14:00