Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

05
Năm 2008-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 77.184.445 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm