thiết bị

thiết bị

09
Năm 2008-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.398.980.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá