Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà làm việc 7 tầng, nhà công vụ, nhà hội trường. Xây dựng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp nhà làm việc 7 tầng, nhà công vụ, nhà hội trường. Xây dựng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Tên dự án:Xây dựng trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Quảng Trị
Tên gói thầu:Xây lắp nhà làm việc 7 tầng, nhà công vụ, nhà hội trường,
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục thuế tỉnh Quảng Trị số 91 Lê Duẩn-TX Đông Hà-Tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: 053855283, 053240111; Fax: 053858996
03/03/2008 đến 18/03/2008
1.000.000 (VND)
18/03/2008 09:00
18/03/2008 09:00