Gồm các phần việc trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Gồm các phần việc trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Gói thầu số 10
Thời điểm thích hợp
Thời gian thích hợp
Giá gói thầu:
 • 887139000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp