Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị CNTT của Dự án 06 vốn địa phương năm 2007. Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị CNTT của Dự án 06 vốn địa phương năm 2007. Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010

Tên dự án:Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010
Tên gói thầu:Mua sắm, lắp đặt thiết bị CNTT của Dự án 06 vốn địa phương năm 2007
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh
02/01/2008 đến 22/01/2008
500000 (VND)
22/01/2008 14:30
22/01/2008 14:30