Lựa chọn đại lý quảng cáo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2008-2009

Lựa chọn đại lý quảng cáo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm 2008-2009

01 gói
4/2008 – 7/2008
2 năm (2008-2009)
Giá gói thầu:
 • 2.592.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm