TRANG BỊ MỚI 02 XE CỨU THƯƠNG TOYOTA HIACE – TRUNG TÂM Y TẾ

TRANG BỊ MỚI 02 XE CỨU THƯƠNG TOYOTA HIACE – TRUNG TÂM Y TẾ

1
14/04/2008-18/04/2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.310.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu