Thiết bị lạnh

Thiết bị lạnh

01
01/04/2008-30/04/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.592.364 (USD)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói