Mua bản quyền phần mềm Microsoft cho các chi nhánh mới thành lập

Mua bản quyền phần mềm Microsoft cho các chi nhánh mới thành lập

7
Quý II năm 2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 444.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói