Xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước gói thầu số 3 giai đoạn 1 công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)

Xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước gói thầu số 3 giai đoạn 1 công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)

1
Tháng 4 năm 2008
45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 2501280000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu