Xây dựng mạng ngoại vi khu đô thị mới Xuân Canh-Tổng đài Ngã Ba Dâu

Xây dựng mạng ngoại vi khu đô thị mới Xuân Canh-Tổng đài Ngã Ba Dâu

01
14h00 ngày 29 tháng 4 năm 2008
Quý 2 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 821.130.423 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá