Gói thầu EPC ” Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp, vận hành và chuyển giao công nghệ.”

Gói thầu EPC ” Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp, vận hành và chuyển giao công nghệ.”

1
09/4/2008 đến 24/4/2008
07 tháng
Giá gói thầu:
 • 23.160.907.700 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Trọn gói