Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Gói 1
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1893000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm
  Thông báo mời sơ tuyển