Thẩm tra TKBVTC và TDT

Thẩm tra TKBVTC và TDT

Gói số 2
Năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 150000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm