Giám sát thi công

Giám sát thi công

Gói số 4
Năm 2008
Theo thời gian thi công
Giá gói thầu:
 • 1191000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm