Xây lắp và thiết bị

Xây lắp và thiết bị

Gói số 5
Năm 2008
27 tháng
Giá gói thầu:
 • 122236000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói