Nhà công vụ

Nhà công vụ : Thời gian tổ chức đấu thầu Quý II năm 2008

01
Quý II năm 2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 9933000000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu