Mua sắm cáp thuê bao sợi quang và phụ kiện

Mua sắm cáp thuê bao sợi quang và phụ kiện

01
14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2008
Quý 2 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.146.060.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá