Cung cấp Cơ sở dữ liệu ScienceDirect Backfile và 1800 tên tạp chí current subscription

Cung cấp Cơ sở dữ liệu ScienceDirect Backfile và 1800 tên tạp chí current subscription

Gói thầu số 2
4/2008-6/2008
4/2008-9/2009
Giá gói thầu:
 • 4.160.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói