Cung cấp các Cơ sở dữ liệu: EBSCO, Blackwell, Ebrary Academic, ASME, ACS e-journal, Springer e-journal

Cung cấp các Cơ sở dữ liệu: EBSCO, Blackwell, Ebrary Academic, ASME, ACS e-journal, Springer e-journal

Gois thầu số 4
4/2008-6/2008
4/2008-9/2009
Giá gói thầu:
 • 2.080.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói