Cung cấp sách KHCN ngoại văn

Cung cấp sách KHCN ngoại văn

 

 

Gói thầu số 5
4/2008-6/2008
4/2008-9/2009
Giá gói thầu:
 • 640.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói