Thông báo mời thầu gói thầu: Mua 01 mạng VLAN. Đầu tư mạng VLAN của TIAGS (Dự án chuyển tiếp)

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua 01 mạng VLAN. Đầu tư mạng VLAN của TIAGS (Dự án chuyển tiếp)

Tên dự án:Đầu tư mạng VLAN của TIAGS (Dự án chuyển tiếp)
Tên gói thầu:Mua 01 mạng VLAN
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lầu 4 – Phòng kế hoạch – Xí nghiệp TMMĐ Tân Sơn Nhất – Nhà điều hàng Tổng công ty HKVN – Phía nam – Tel: 8446665 Ext: 6466 Fax: 8446336
17/03/2008 đến 19/03/2008
0 (VND)
19/03/2008 16:00
19/03/2008 16:00