Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán

03
Qúy I/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 347.506.730 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm