Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật

04
Quý I/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.298.998 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm