Tư vấn đấu thầu cung cấp thiết bị

Tư vấn đấu thầu cung cấp thiết bị

08
Qúy II/2008
Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ
Giá gói thầu:
 • 4.115.020 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm