Thi công xây lắp

Thi công xây lắp

09
Qúy II/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.299.991.181 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá